top of page

Algemene voorwaarden

Voor het wettelijk kader zie:
Decreet tot regelgeving van het handhavingsbeleid in de toeristische logiessector en

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het handhavingsbeleid in de toeristische logiessector.

Hoofdstuk 1: algemene bepalingen

Iedereen die zich op het terrein bevindt bekent kennis te hebben genomen van dit reglement.                  

Elke inbreuk kan uitsluiting tot gevolg hebben zonder enige vergoeding of terugbetaling.

Alle personen die zich op het terrein begeven, melden zich bij aankomst bij de toog aan het eetcafé aan.

Op toegangs- en binnenwegen mogen er geen voertuigen parkeren en de snelheidsbeperking van 10 km/u wordt in acht genomen.

De kampeerders nemen de zedelijkheid, de openbare rust en de welvoeglijkheid in acht. Niemand mag zich door gedrag, houding of uitlating aan kritiek blootstellen.

Het laten spelen van radio’s, of andere geluidstoestellen mag niemand storen.

Na 22.00 uur is er volledige stilte vereist.

Geen enkel wapen mag op het terrein worden binnengebracht.

Overal dient u hondenpoep zakjes bij te hebben en steeds alle uitwerpselen op te ruimen.

Huisdieren mogen zich door hun gedrag niet aan kritiek blootstellen.

In de kampeerverblijven vinden geen bedrijvigheden plaats of  worden goederen opgestapeld die gevaar voor brand of de gevolgen van brand kunnen vergroten.

Gas-, petroleum-, elektrische en andere kook- en verwarmingstoestellen zijn zo opgesteld dat zij alle veiligheidswaarborgen bieden. Zij staan op een goed geventileerde plaats, en op een warmtebestendige plaat.

Er worden geen open vuren gemaakt op het hele terrein. Barbeques worden enkel aangestoken met de daarvoor voorziene materialen. Zorg er ook steeds voor dat enige blusmogelijkheid voor kleine interventies voorhanden is.

De kampeerverblijven en de plaats er rond alsook de installaties voor gemeenschappelijk gebruik worden volledig rein gehouden.

Afval heeft zijn plaats in de daartoe bestemde vuilnisbakken, de groene container staat vooraan aan de straatkant.

Voor het lozen van afvalwater zijn er speciale plaatsen voorzien. Het lozen van afvalwater mag onder geen beding in grachten.

We vragen om geen vuurkorven te gebruiken op het grasterrein om ons gras wat te vrijwaren. Barbecue mag uiteraard  wel. 

Verblijvers woelen geen grond om of graven deze niet uit. Alsook het ingraven van leidingen, kabels enz. is niet toegestaan. Gebeurt dit toch en er worden ondergrondse leidingen beschadigd komen de reparatiekosten ten laste van de kampeerder. Bestaande hoofdleidingen van water, riolering en elektriciteit onder geen enkel beding mogen worden gewijzigd.

In geval van schade aan de installaties van het kampeerterrein en bij ongeval moet de uitbater onmiddellijk worden gewaarschuwd. Toegebrachte schade aan inrichting en beplanting wordt vergoed.

Het kopen en verkopen van eetwaren en dranken mag alleen geschieden op de daartoe bestemde plaatsen. Voor het verkopen en uitdelen van andere voorwerpen is de uitdrukkelijke toestemming van de uitbater vereist.

Het voederen van vreemde dieren (zowel wilde als tamme) is ten strengste verboden.

Het is verboden de kampeerplaats als hoofverblijfplaats of domicilieadres te gebruiken.

Fietsverhuur

Via keikopwielen kan fietsverhuur geregeld worden. We vragen op voorhad het bedrag te betalen. Wanneer dit niet gebeurde vragen we jullie om te betalen bij aankomst op de camping. Bij telefonische of schriftelijke aanvraag worden de fietsen hier ter plaatse geleverd door keikopwielen. Er wordt geen overeenkomst op papier gemaakt bij telefonische aanvraag. Het beste is dus deze aanvraag via email te doen, via info@debohemer.be. Bij verlaten van het terrein en, zelfs wanneer jullie dan toch geen gebruik maken van de fietsen, moeten deze uiteraard door de aanvrager betaald worden. De factuur wordt opgezonden wanneer deze betaling om de een of andere reden niet gebeurde.  Deze moet binnen de 7 dagen na ontvangt betaald worden. 

Hoofstuk 2: betaling en annulatievoorwaarden

De camping kan geboekt worden via de link naar cubilis De Bohemer. Daar kan u de algemene betalingsvoorwaarden alsook de annulatievoorwaarden terugvinden.

De uitbater heeft steeds het laatste woord bij twisten, onduidelijkheden of onvolledigheid van het reglement 

Laatst gewijzigd op 30 maart 2022

bottom of page